นิคมอุตสาหกรรมหนองแคนำโดย ผอ.วิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค คุณอนุชิต พยอมน้อย ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและคณะ
สนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับอำเภอหนองแค โดยได้รับเกียรติจาก นายแปลก เทพรัตน์ นายอำเภอหนองแคเป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำเนิน
การตั้งด่านตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดฯเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019 )เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน