วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

Vision

เป็นผู้ประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมขับเคลื่อนด้วย Industry 4.0  เพื่อสร้างผลประโยชน์และความเจริญเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

Mission

-ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิบัติภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-ประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันและเจริญเติบโตไปพร้อมกับ
ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานราชการ
-ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้วย Smart Industry  4.0, ให้บริการต่างๆ
อย่างดี  เยี่ยม โดยมีความพร้อมต่อความคาดหวังของลูกค้า (Customer Centric)
-ดำเนินธุรกิจแบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economic) โดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stake holder)
-พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นเลิศ ในด้านเทคโนโลยีและการบริการ