สิทธิประโยชน์

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

- ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคสูงสุด ตามมาตรฐาน ของ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ( กนอ. )
- ระดับพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล (8 MSL)
- ความหนาแน่นของชั้นดินสูง ซึ่งทำให้ลดต้นทุน ของการก่อสร้างโรงงาน
- เป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้า และการ ขนส่งวัตถุดิบ
- มีแหล่งน้ำดิบจากเขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์ และแม่น้ำป่าสัก
- อุปทานด้านแรงงาน มีปริมาณมากตั้งแต่ ระดับช่างฝีมือ, ระดับแรงทั่วไป ซึ่งเป็น ศูนย์กลางด้านแรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ )

- สิทธิประโยชน์สูงสุด ของนิคมอุตสาหกรรม โซน 2
- สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรวัตถุดิบ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ. )

- การบริการ แบบ ONE STOP SERVICE CENTER : OSS
- การขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- การขออนุญาตก่อสร้างโรงานภายในนิคม อุตสาหกรรม
- การขอรับรองอาคาร - การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (นิติบุคคลต่างด้าว)
- การแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
- การขออนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และ บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

- ส่วนลดค่าไฟฟ้าอัตรา 10 % ของค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี