ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ปัจจุบันการบริหารของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ได้ดำเนินการตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ต้องการให้นิคมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นสู่การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ร่วมสังคมโดยรอบ ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยความตั้งใจ จริงใจและจริงจัง เพื่อให้เกิดความผาสุกอย่างยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการในนิคมและชุมชนรอบข้าง บนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีโครงการด้าน CSR เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนรอบนิคม เนื่องจากอาชีพหลักเป็นเกตรกร โดยมี 3 โครงการ คือ ปลูกข้าวรักบ้านเกิด (ข้าวพันธุ์เจ็กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี) , ปลูกถั่วเหลืองทดแทนการปลูกข้าวหน้าแล้ง และรวมถึงปลูกจิตสำนึกของการรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  คือ โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม (นักสืบสายน้ำ , นักสืบสายลม) 

ปลูกข้าวรักบ้านเกิด (ข้าวพันธุ์เจ็กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี)
ปลูกถั่วเหลืองทดแทน การปลูกข้าวหน้าแล้ง
โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม (นักสืบสายน้ำ , นักสืบสายลม)
โครงการผูกปิ่นโต