Operation Center

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2)

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2) ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้พัฒนานิคมฯ) เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ต่อชุมชนข้างเคียง และ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ นิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

SMART UTILITY OPERATION

Water Supply System
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีการควบคุมการสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์ โดยใช้ในการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ IoTs4.0 เพื่อให้สามารถนำน้ำดิบมาผลิตและจ่ายให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ Waste Water Treatment System
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียโดยระบบ IoTs 4.0 เข้าใช้ในการควบคุม และปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
Smart Water Operation
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีการจัดทำระบบ การผลิตน้ำประปา รวมไปถึงการจ่ายน้ำให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยนำระบบ IoTs 4.0 เข้ามาใช้ในการควบคุม และปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ

ศูนย์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย (CCTV)

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจตราภายในเขตนิคมฯ ตามตำแหน่งที่สำคัญ และ ณ บริเวณจุด เข้า-ออก ของนิคมฯ ตลอดเวลา