เกี่ยวกับเรา

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 91 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันที่เริ่มโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2533
กรรมสิทธิ์ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทโครงการ พัฒนาที่ดินเพื่อขาย

นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

เนื้อที่โครงการ

มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,042.68 ไร่ โดยแบ่งเป็น
– เขตพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป มีเนื้อที่ 1,520.44 ไร่
– เขตพื้นที่ที่พักอาศัย มีเนื้อที่ 71.98 ไร่
– เขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค และเขตพื้นที่สีเขียว มีเนื้อที่ 450.25 ไร่
โดยจัดแบ่งแปลงย่อยที่ดินเพื่อขาย แปลงละ 6 ไร่ ขึ้นไป

ความได้เปรียบ

อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 2 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ทางทิศเหนือ ของกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการคมนาคมขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ของประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน เหมาะสมสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม และประกอบธุรกิจ อยู่ใกล้ สถานบันการศึกษา สถานที่พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชุมชนที่พักอาศัย

การเดินทาง

-กรุงเทพมหานคร 91 กม.
-สนามบินดอนเมือง 67 กม.
-สนามบินสุวรรณภูมิ 90 กม.
-ท่าเรือกรุงเทพฯ 105 กม.
-จ.ปทุมธานี 68 กม.(ปริมณฑล)
-จ.นครปฐม 163 กม.(ปริมณฑล)
-จ.พระนครศรีอยุธยา 63 กม.(ภาคกลาง)
-จ.เชียงใหม่ 637 กม.(ภาคเหนือ)
-จ.ภูเก็ต 892 กม.(ภาคใต้)
-จ.ชลบุรี 169 กม.(ภาคตะวันออก)
-จ.ระยอง 278 กม.(ภาคตะวันออก)
-จ.นครราชสีมา 151 กม.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
-จ.อุบลราชธานี 485 กม.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)