สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบผลิตน้ำประปา (ID 4.0)

ระบบผลิตน้ำประปา (ID 4.0) ระบบผลิตน้ำประปา ประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสูบน้ำดิบ มีสถานีสูบน้ำที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค มีอัตราการสูบสูงสุด 25,920 ลบ.ม.ต่อวันส่งตามเส้นท่อเข้ามาเก็บที่อ่างเก็บน้ำในนิคมฯ ขนาด 270,000 ลบ.ม. เพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาในนิคมฯ 2) ระบบการผลิตน้ำประปา มีกำลังการผลิต 28,800 ลบ.ม. ต่อวัน โดยควบคุมคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้ได้มาตรฐานเดียวกับ การประปาส่วนภูมิภาค 3) ระบบจ่ายน้ำประปา ได้วางท่อจ่ายน้ำประปาขนาด 200-400 มม. ตามแนวถนนภายในนิคมฯ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ท่อลำเลียงน้ำเสียแบบปิด รับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยไปสู่ระบบบำบัดรวม โดยวางแนวท่อรับน้ำเสียตลอดทั้งสองข้างถนน และมีบ่อพักน้ำทุกระยะ 40-50 เมตร เพื่อให้โรงงานสามารถต่อต่อเชื่อมเข้าระบบลำเลียงน้ำเสียของนิคมฯ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง เป็นระบบ Activated Sludge (AS) สามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณ 14,400 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน

ระบบระบายน้ำฝนและระบบป้องกันน้ำท่วม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ทางโครงการได้จัดเตรียมคันดินกั้นน้ำขนาดความกว้าง 5.0 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกันพื้นที่น้ำหลากจากภายนอกโครงการสำหรับการออกแบบระบบระบายน้ำฝนในโครงการ ออกแบบเป็นรางรูปตัว U ( U-Ditch) ตามแนว 2 ข้างของถนนสายหลักและถนนสายรองของโครงการ ซึ่งระบายลงสู่บึงชะลอน้ำส่วนหน้า (อ่างเก็บน้ำดิบ) และบึงชะลอส่วนหลังของโครงการ ขนาดพื้นที่ทั้งสองบ่อรวม 57-0-74.8 ไร่ มีความจุรวมประมาณ 520,000 ลบ.ม. หลังจากนั้นจะทำการระบายออกบริเวณท้ายโครงการที่ บึงชะลอน้ำส่วนหลัง ใช้ปั้มสูบระบายออกไปที่ คลองหนองฟ้าเลื่อม

ระบบพลังงาน

1) พลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในโครงการมีสถานี ไฟฟ้าย่อย 115 KV ขนาด 80 MVA จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 3D@22KV มีจำนวน 12 FEEDER โดยได้ทำการปักเสาผ่านที่ดินทุกแปลงดำเนินการรับผิดชอบ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) พลังงานก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีควบคุมความดันก๊าซตั้งอยู่ภายในนิคมฯ พร้อมส่งจ่ายต่อไปยังโรงงานต่างๆ สามารถจ่ายก๊าซภายในนิคมฯ ได้ทันที ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40-50 % ท่อก๊าซขนาด 12 นิ้วอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 7-10 ม 3) พลังงานไอน้ำ (Steam) ไอน้ำจากโรงงานผลิตไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติ) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1, บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด จำกัดซึ่งจะตั้งอยู่ ในนิคมฯ

ระบบถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง

1) ถนนสายหลัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวทั้งหมด 4,075 เมตร เขตถนนกว้าง40 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร เกาะกลางกว้าง 4 เมตร มีผิวจราจร กว้างรวม 17 เมตร และพื้นที่ทางเท้ากว้างข้างละ 3 เมตร ถนนสายหลักของนิคมฯ จะเชื่อมกับถนนพหลโยธิน บริเวณกม.ที่ 91 แล้วผ่านมาภายในนิคมฯ ของเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
2) ถนนสายรอง เป็นถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete มีถนนสายรองจำนวน 4 สายโดยมีความยาวทั้งหมด 4,680 เมตร เขตถนนกว้าง 20 เมตร มีจำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2 เมตร ถนนสายรองทั้งหมดอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปของนิคมฯ

ระบบโทรศัพท์

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รองรับโทรศัพท์ได้ไม่จำกัดคู่สาย โดยมีอาคารชุมสายภายในนิคมฯ และมีระบบสัญญาณ Internet ความเร็วสูงขององค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย และ เอกชน