Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (สน.นค.) ดำเนินงานด้าน CSR ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และการสื่อสารเชิงรุก ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2564 ซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาลา การเปรียญ โบสถ์ วิหาร...

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯหนองแค ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียว เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตร่วมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ชุมชนได้รับความรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 โรง คือ 1.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด...

ตู้ กนอ.ปันสุข