Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

Sliderpage

.

ศูนย์รวมข่าว

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ยกระดับมาตรฐานสู่ Eco-World Class พร้อมหนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันที่ 29 กันยายน 2564 ในงาน Eco Innovation Forum 2021 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค และ เอสซีจี เซรามิกส์ ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการนิคมฯ...

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯหนองแค ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียว เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตร่วมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ชุมชนได้รับความรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 โรง คือ 1.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด...

ตู้ กนอ.ปันสุข