ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบป้องกันอัคคีภัยการเตรียมพร้อม ตอบสนองภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมหนองแค นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินพร้อมระบบดับเพลิงที่ได้จัดเตรียมไว้ คือ หัวฉีดดับเพลิง และมีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเป็นหัวต่อแบบสวมเร็ว พร้อมฝาครอบและโซ่ หัวดับเพลิงนี้จะตั้งอยู่ริมถนนทั้งถนนทั้ง 2 ฝั่ง มีระยะห่างกันไม่เกิน 150 เมตร และต่อจากท่อ จ่ายน้ำประปา นอกจากนี้ยังมี เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระบบดูแลสิ่งแวดล้อม

ทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่ามลพิษ ตามกฎหมายกำหนด แบบ Real Time เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนรอบข้าง มั่นใจได้ว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบข้าง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี

ระบบกำจัดของเสีย

ทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้นำ waste จากกระบวนการผลิตของโรงงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรรมหนองแคมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น อิฐตัวหนอน, อิฐประสาน เป็นต้น และนำอิฐที่ผลิตได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในนิคมอุตสาหกรรรมและยังนำไปบริจาคให้ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรรม เช่น โรงเรียน , หน่วยงานราชการ เป็นต้น