ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 คุณวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯหนองแค ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียว เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตร่วมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ชุมชนได้รับความรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 โรง คือ 1.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด 2.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทั้งสองบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 5