นิคมอุตสาหกรรมหนองแค, บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด สนับสนุนสิ่งของให้กับอำเภอหนองแค เพื่อใช้ดำเนินการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019 )