นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกับเครือข่าย Eco Green Network จัดโครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม “นักสืบสายลม”
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับไลเคน รวมถึงการ work shop
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ความรู้นอกห้องเรียน และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการปล่อยพันธุ์ปลา
เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนอีกด้วย นิคมอุตสาหกรรมหนองแคขอขอบคุณเครือข่าย Eco Green Network
ที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อร่วมโครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ วันที่ 30 กันยายน 2563